Održana 72. Sednica Gradskog veća grada Leskovca

Gradski većnici grada Leskovca na današnojoj 72. sednici Gradskog veća usvojili su Izveštaj o izvršenju odluke o budžetu grada Leskovca za period od 01.01.-30.6.2018 godine.

,,Ukupni, prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva u ovom periodu ostvarili su se sa 45,1% ili u apsolutnom iznosu od 1.930.856.182 dinara.Najznačajnija grupa prihoda po visini, pored transfera od drugih nivoa vlasti je porez na dohodak,dobit i kapitalne dobitke sa ostvaranjem od 47 %.Strukturu ove grupe cine Porez na zarade sa ostvarenjem od 46,5 % i porez na prihod od samostalne delatnosti sa ostvarenjem od 47,4 %. Grupa prihoda Porez na imovinu ostvarena je u iznosu od 174.325.043 dinara odnosno 44,8 % u odnosu na plan.Veće ostvarenje očekujemo u drugoj polovini godine“ ,  rekla je u obrazloženju Sef odeljenja za finansije Marija Milosavljević

Što se tiče rahoda i izdataka u šestomesečnom periodui izvršeni su sa 44.2 % ili u apsolutnom iznosu od 1.895.046.026 dinara.Rashodi za zaposlene su izvršeni sa 652.892.336 dinara ili 55,4 % u odnosu na plan.Razlog ovakvog procenta izvršenja je isplata zaostalih plata svim direktnim i indirektim korisnicima budžeta, kazala je Milosavljević.

Gradski većnici su usvojili Predlog odluke o pijacama ova odluka se usklađuje sa Zakonom o komunalnim delatnostima, Statutom grada i Odlukom o Gradskoj upravi, kao i Predlog odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora JP Pijaca.

Usvojena je  Odluka o izmeni i dopuni Plana i programa investicija i komunalnog održavanja za potrebe grada Leskovca za 2018. godinu sa finansijskim planom. Ova izmena se odnosi na odustajanje od izgradnje saobraćajnice u delu ulice Kralja Petra, gde je planirani iznos investicije bio 9.600.000 dinara sa PDV-om i dodaju se dve nove investicije, i to uređenje javne površine na delu trga kod glavne pošte u iznosu od 3.600.000 i utovar, transport i ugradnja strugane asfaltne mase na ulicama i putevima na teritoriji grada Leskovca u iznosu od 6.000.000 dinara.

Na dajnašnjoj sednici usvojena je odluka o raspodeli dobiti  JKP „Vodovod“ po završnom računu za 2017. godinu  u iznosu od  751.121 dinara ,50% ovih sredstava opredeliće se za pokriće dela gubitka iz ranijih godina, a drugih 50% u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima bice uplaceno osnivacu.

Data je saglasnost na odluku direktora preduzeća „Metroparking jug“ d.o.o. Leskovac o dopuni Cenovnika usluga korišćenja javnih parkirališta i uklanjanja nepropisno parkiranih vozila, na teritoriji grada Leskovca.

Ovom dopunom predviđeno je da korisnik parkirališta, kome je prvi put u roku od 12 meseci uručena posebna dnevna karta putem parking naloga, plaćanjem polovine iznosa u roku od osam dana oslobađa se plaćanje druge polovine iznosa. Predviđeno je i da se na ime troškova uklanjanja nepropisno parkiranog vozila specijalnim vozilom ,,pauk,,  korisnik/vlasnik vozila oslobodi 30% iznosa plaćanja cene važećeg cenovnika u koliko je prvi put evidentiran kao učinilac prekršaja.

Na kraju sednice Gradsko veće uputilo  je predlog predsedniku Skupštine grada Aleksandru Đuroviću o zakazivanju 23. Sednice za 7.septembar.