Televizija 4S - Vesti za Leskovac, Bojnik, Lebane i Medveđu

JAVNI POZIV ZA IZRADU STRATEGIJE UNAPREĐENJA POLOŽAJA MLADIH GRADA LESKOVCA ZA PERIOD 2021- 2025. GODINE

Strategija unapređenja položaja mladih Grada Leskovca je dokument koji na predlog Koordinacionog tima za izradu, monitoring, evaluaciju i ažuriranje „Strategije unapređenja položaja mladih Grada Leskovca za period 2021. – 2025.“ (u daljem tekstu: Koordinacioni tim), donosi Skupština Grada Leskovca, kojim se uređuje naročito: aktivno učešće mladih u društvenom životu, obezbeđivanje ostvarivanja prava mladih na jednake šanse, informisanje mladih, podsticanje i vrednovanje tolerancije, demokratije, izuzetnih postignuća mladih, podsticanje i razvijanje formalnog i neformalnog obrazovanja, podsticanje i stimulisanje zapošljavanja i samozapošljavanja mladih i omladinskog preduzetništva, unapređivanje bezbednosti mladih, održivog razvoja i zdrave životne sredine, očuvanje i unapređivanje zdravlja mladih i druge aktivnosti i oblasti od značaja za mlade.

Koordinacioni tim raspisuje Javni poziv za podnošenje prijava za učešće predstavnika udruženja mladih, udruženja za mlade, učeničkih i studentskih parlamenata, ustanova sa teritorije Grada Leskovca u izradi Strategije unapređenja položaja mladih Grada Leskovca za period od 2021. do 2025. godine, s obzirom da je aktuelni Akcioni plan za mlade Grada Leskovca, istekao decembra 2020.  Strategija unapređenja položaja mladih Grada Leskovca za period 2021 – 2025, izrađivaće se u skladu sa Nacionalnom strategijom za mlade za period 2015 – 2025, uvažavajući njenu stratešku opredeljenost, i na osnovu preporuka Ministarstva omladine i sporta, Stalne konferencije gradova i opština i Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade. Poziv se upućuje svim subjektima omladinske politike u skladu sa Zakonom o mladima („Sl. glasnik RS“, broj 50/11), sa teritorije Grada Leskovca, zainteresovanim da daju svoj stručni doprinos u okviru oblasti koje će biti obuhvaćene Strategijom unapređenja položaja mladih Grada Leskovca, u skladu sa Zakonom i Nacionalnom strategijom za mlade.

Način prijavljivanja

Zainteresovane osobe, predstavnici subjekata omladinske politike treba da imaju odgovarajuće iskustvo u omladinskom radu i omladinskoj politici, što se potvrđuje priloženom biografijom.

Prijava na Javni poziv obavezno sadrži:

Preporuku od strane udruženja, ustanove;
Radnu biografiju (CV) – sa naglaskom na relevantno iskustvo u omladinskoj politici i omladinskom radu i oblast delovanja u čijoj izradi želi da učestvuje.

Prijave na Javni poziv se podnose Kancelariji za mlade Leskovac na Pisarnici Gradske uprave Grada Leskovca, Trg Revolucije 45/1 ili se šalju poštom u zatvorenoj koverti sa naznakom:

GRADSKA UPRAVA, ODELJENJE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI I LOKALNI RAZVOJ – KANCELARIJA ZA MLADE LESKOVAC, TRG REVOLUCIJE 45

„Ne otvarati – prijava na Javni poziv za podnošenje prijava za učešće u izradi Strategije unapređenja položaja mladih Grada Leskovca za period 2021. – 2025.”

Rok za dostavljanje prijave je 20 dana od dana objavljivanja Javnog poziva odnosno od 24. februara do 15. marta 2021. godine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti prihvaćene.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Kancelariji za mlade Leskovac, Trg Revolucije 45/1, putem telefona 016 216 961 ili 016 213 984, elektronskom poštom kzm@gradleskovac.org ili kzmleskovac@gmail.com.

Komentari su zatvoreni.