Televizija 4S - Vesti za Leskovac, Bojnik, Lebane i Medveđu

ŠKOLOVANJE PRILAGOĐENO TRŽIŠTU RADA

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Leskovcu upisaće   u prvu godinu studija ove godine ukupno 484 studenta od čega 120 budžetskih i 364 samofinansirajućih. Prof. dr Milena Marjanović, direktor škole podvlači da se budući studenti mogu upisati u jedan od pet studijskih programa .

Finansije ,računovodstvo i bankarstvo sa modulima finansije, bankarstvo i osiguranje i finansije i računovodstvo,gde je predviđeno 88 mesta. Na programu menadžment biznisa i logistike rezervisano je 66 mesta , a isto toliko i za atraktivni smer poslovna informatika i E biznis. Na studijskom programu turizam i ugostiteljstvo predviđeno je školovanje za 130 studenata, a isto toliko i za sve atraktivniji smer menadžment tehnologije hrane i gastronomija. Pravo učešća na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija , kako ističe direktorka prof. dr Milena Marjanović imaju kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem. Kandidat koji konkuriše za upis polaže prijemni ispit koji obuhvata programske sadržaje izučavane u srednjoj školi ili ispit za proveru sklonosti i sposobnosti. Strani državljanin može se upisati na prvu godinu studija, pod istim uslovima kao i domaći državljanin, ako poznaje jezik na kome se izvodi nastava. Za upis na prvu godinu studija na studijskim programima iz polja društveno-humanističkih nauka: Finansije i bankarstvo, Menadžment u biznisu i Turizam i ugostiteljstvo, mogu konkurisati svi kandidati koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju. Rangiranje kandidata obavlja se na osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu i opšteg uspeha u srednjoj školi. Na studijske programe iz polja tehničko-tehnoloških nauka: Menadžment tehnologije hrane i gastronomije i Poslovna informatika i e-biznis, mogu upisati svi kandidati sa trećim ili četvrtim stepenom stručne spreme. Prvi konkursni rok održaće se u periodu od 24.juna . do 19.jula.

Prijemni ispit Za studijske programe Finansije, bankarstvo i osiguranje i Menadžment biznisa i logistike se polaže iz dva od četiri sledeća predmeta: • Osnove ekonomije • Poslovna ekonomija • Osnove informatike • Matematika. Za studijski program Turizam i ugostiteljstvo prijemni ispit se polaže iz Geografije i jednog od četiri sledeća predmeta: • Osnove ekonomije • Poslovna ekonomija • Osnove informatike • Matematika. Za studijski program Menadžment tehnologije hrane i gastronomije prijemni ispit se polaže iz jednog od četiri sledeća predmeta: • Biologija • Hemija • Osnove informatike • Matematika. Za studijski program Poslovna informatika i e-biznis prijemni ispit se polaže iz jednog od dva sledeća predmeta: • Matematika • Osnove informatike. Ova škola ima plodnu saradnju sa renomiranim ustanovama visokog obrazovanja iz regiona, ali i sveta.Svi studijski programi su akreditovani, a nastava se odvija na osnovu Bolonjske deklaracije. Škola saradjuje i sa privrednim subjektima podvlači Milena Marjanović i dodaje da je posebno ponosna činjenicom da studenti obavljau stručnu praksu , kako u ustanovama lokalne samouprave na osnovu Sporazuma o poslovno tehničkoj saradnji, tako i u brojnim kompanijama. Zahvaljujući Sporazumima o medžunarodno tehnićkoj saradnji studentima je data mnogućnost i da obavljaju strućnu praksu kako u domaćim renomiranim hotelima, tako i u Grčkoj, Španiji, Sloveniji i SAD , a za svoj rad oni dobijaju i odgovarajuću novčanu naknadu.

Komentari su zatvoreni.